Prawo pracy – czyli co każdy kierownik (szef, lider, menedżer) wiedzieć powinien

Kod: PP-0614

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Omówienie kluczowych zagadnień prawa pracy, niezbędnych w sprawnym zarządzaniu pracownikami.
 • Przypomnienie rodzajów umów o pracę oraz sposobów ich wypowiadania.
 • Odświeżenie wiadomości nt. kar porządkowych – narzędzi dyscyplinowania pracowników.
 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej urlopów oraz  ważnych kwestii związanych z nieobecnością pracownika.
 • Przybliżenie zasad rozliczania czasu pracy: skupienie uwagi na równoważnym systemie czasu pracy (w tym m.in. rodzaje ewidencji, harmonogram pracy, nadgodziny).
 • Analiza rzeczywistych sytuacji występujących w praktyce zatrudniania i wypracowanie optymalnych rozwiązań.
 • Zapoznanie Uczestników z najciekawszym orzecznictwem sądowym i stanowiskiem Inspekcji Pracy.

Odbiorcy zajęć:

 • Osoby kierujące podwładnymi
 • Inne osoby zainteresowane prakycznymi aspektami prawa pracy

1. Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstawienie się trenera i Uczestników
 • Omówienie indywidualnych oczekiwań


2. Definicja stosunku pracy

 • Typy umów (okres próbny, czas określony, czas nieokreślony, umowa na zastępstwo)

++ Przy każdej umowie: podanie minimalnego/maksymalnego czasu, na jaki może być zawarta; długości okresu wypowiedzenia; sposobów jej rozwiązania; konieczności podawania przyczyn.

3.  Sposoby wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę

 • Wypowiedzenie (przykładowe powody rozwiązania umowy na czas nieokreślony)
 • Porozumienie stron
 • Zwolnienie dyscyplinarne

++ Zawarte będą odpowiedzi na pytania: Jakie dokumenty są potrzebne w momencie zwolnienia?; Jak należy formalnie zwolnić pracownika ze świadczenia pracy na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem?; Jak udzielić pracownikowi urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia?; W jaki sposób powiadomić pracownika o rozwiązaniu umowy?

4. Kary porządkowe jako narzędzie dyscyplinujące pracownika

 • Kara upomnienia
 • Kara nagany
 • Odwołanie się pracownika i odpowiedź pracodawcy na odwołanie

++ Szczegółowo wyjaśnione będzie: za co można udzielić kary upomnienia/ nagany oraz wskazane terminy, jakich należy przestrzegać podczas udzielania kary nagany/upomnienia.

5. Urlop, czyli czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa

 • Rodzaje urlopów i nabywanie prawa do urlopu
 • Urlop na żądanie
 • Planing urlopów
 • Powrót z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego
 • Urlopy okolicznościowe

++ Ważne kwestie związane z nieobecnością: Elektroniczne L4 a poinformowanie pracodawcy przez pracownika o nieobecności; nieobecność nieusprawiedliwiona co możemy zrobić jako pracodawca?

6. Definicja czasu pracy czasu, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy

 • Ewidencja czasu pracy (rodzaje ewidencji, zasady prowadzenia, harmonogram pracy a ewidencja czasu pracy, odpowiedzialność prowadzących ewidencję czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy (zasady, których należy przestrzegać w równoważnym czasie pracy; rodzaje prac, w których dopuszczalne jest stosowanie tego systemu czasu pracy; wady i zalety równoważnego systemu czasu pracy)
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w godzinach nocnych
 • Przerwy w pracy

++ Pytania i odpowiedzi: analiza rzeczywistych sytuacji występujących w praktyce Uczestnników oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań.

7. Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz interpretacje Inspekcji Pracy

8. Podsumowanie zajęć

 • Odpowiedzi na końcowe pytania Uczestników
 • Zakończenie szkolenia: rozdanie certyfikatów, ocena szkolenia

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi Uczestników. Połączenie części teoretycznej z warsztatami służącymi praktycznemu zastosowaniu poznanych przepisów, pozwoli na zawieranie optymalnych umów i dbanie o dobry wizerunek Firm i Instytucji, jako pracodawców.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in.: burza mózgów, dyskusja moderowana, praca na kazusach
Analiza przypadków pozwoli na natychmiastowe sięgnięcie do nabytej wiedzy, co w rezultacie prowadzi do utrwalenia wiadomości.

 • mec. Dawid Krzyżowskipraktyk, prawnik specjalizujący się m.in. w prawie pracy oraz w prawie konsumenckim. Przedstawiciel działu prawnego w zachodniej sieci dyskontowej, którą reprezentuje również przed sądami. Od 12 lat członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA [Szkolenia-Konsulting]. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Referencje m.in: ARIMR (O/Małopolski; O/Wielkopolski); Ceramika Paradyż Sp. z o.o.; Danfoss Poland Sp. z o.o.; Makro Cash & Carry Polska S.A.; Media Markt Opole; Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.; Villeroy & Boch Polska Sp. z o.o; Leiber Poland Sp. z o.o.; Rettig-Heating Sp. z o.o.; Bricoman Polska Sp. z o.o.; Soudal Polska Sp. z o.o.; Śnieżka SA; Rockwool Polska Sp. z o.o.; Egis Road Operation Poska Sp. z o.o.; Norauto Polska Sp. z o.o.; Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o.; Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.;  Mleczarnia TUREK Sp. z o.o.; VINDEREN Sp. z o.o.; John Deere Polska Sp. z o.o.; Poczta Polska SA; PWiK Tarnowskie Góry Sp. z o.o.Veolia Woda.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share