Reklamacje z uwzględnieniem nowego prawa konsumenckiego

Kod: NPK-0215
Korzyści dla Uczestników zajęć:
Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • Nabędą wiedzę nt. obowiązującego ustawodawstwa reklamacyjnego
 • Poznają przykładowe dokumenty używane w postępowaniu reklamacyjnym oraz terminy określone przez ustawodawcę dla procedur obsługi reklamacji [B2B i B2C]
 • Rozwieją wątpliwości w zakresie interpretacji pojęć związanych z reklamacjami
 • Praktycznie przećwiczą zdobyte umiejętności pod okiem eksperta

Kluczowymi pytaniami szkolenia będą:

 • Jak zgodnie z przepisami reagować na reklamację?
 • Jak interpretować zapisane w prawie terminy obowiązujące dla reklamacji?
 • Jak radzić sobie z trudnymi reklamacjami?
 • Jakie zmiany wprowadziła ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta?

1. Rękojmia i gwarancja w obrocie profesjonalnym (B2B)

 • Rękojmia w kontaktach między przedsiębiorcami
 • Gwarancja – zasady tworzenia kart gwarancyjnych i dochodzenia uprawnień z nich wynikających
 • Relacje sprzedawca – dystrybutor – producent [importer]
 • Charakter i formy odpowiedzialności sprzedawcy, dystrybutora i producenta [importera]
 • Reżim prawny w kontaktach z partnerami zagranicznymi
 • Koszty reklamacyjne – zasady ponoszenia i wzajemnego rozliczania
2. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową – odpowiedzialność sprzedawcy za towar zakupiony do 25 grudnia 2014 r.
 • Zakres stosowania ustawy z 2002 r.
 • Zgodność towaru z umową i jej brak
 • Uprawnienia konsumenta i sprzedawcy
 • Ograniczenia w czasie dotyczące konsumenta i sprzedawcy
 • Reklamacja przecenionego towaru – zasady i procedury
 • Koszty reklamacyjne – wzajemne rozliczanie
 • Odmienność przepisów reklamacyjnych dla niektórych grup produktów
3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – odpowiedzialność sprzedawcy za towar zakupiony od 25 grudnia 2014 r.
 • Zakres stosowania ustawy
 • Nowe definicje
 • Zasady przyjmowania reklamacji przez sprzedawcę
 • Uprawnienia konsumenta i sprzedawcy wg nowych zasad
 • Terminy
 • Podobieństwa i różnice do dotychczasowego stanu prawnego
 • Zasady dotyczące regresu
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji
 • Zasady tworzenia kart gwarancyjnych dla klientów indywidualnych wg nowych regulacji
 • Gwarancja producenta [importera], sprzedawcy i usługodawcy
 • Odpowiedzialność gwaranta za nieprzestrzeganie zapisów własnej karty gwarancyjnej
5. Usługi i odpowiedzialność ich wykonawcy
 • Zawarcie umowy o wykonanie usługi – forma prawna i konsekwencje jej niezachowania
 • Zadatek i zaliczka – zasady rozliczania i zwrotu
 • Odpowiedzialność usługodawcy za wadliwie wykonanie usługi
6. Umowy zawierane na odległość
 • Obowiązki informacyjne
 • Możliwości odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość
 • Zawieranie umów przez telefon – zasady i metody potwierdzania
 • Obowiązki prowadzącego sklep internetowy
7. Spory w sprawach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową i rękojmi
 • Rzeczoznawcy w sprawach reklamacyjnych – zasady powoływania i koszty opinii
 • Organizacje konsumenckie
 • Sądownictwo polubowne i powszechne
 • Zakazane klauzule umowne
8. Analiza przykładowych sytuacji reklamacyjnych
 • Praca indywidualna i prezentacja rozwiązań na forum grupy
 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.
Zajęcia prowadzi mecenas Dawid Krzyżowski –prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami.
Od ponad 10 lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej. Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja miejsc: 32 2816231 – zapraszamy
UWAGA: Koszt szkolenia nie obejmuje noclegu.
Rezerwacji noclegów Uczestnicy dokonują we własnym zakresie.
Oczywiście nasi konsultanci chętnie służyć będą Państwu radą i pomocą również w tej kwestii (kontakt: 32 281 62 31)

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share