Zarządzanie zespołem rozproszonym

Kod: ZZR-1201

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zarządzają zespołami rozproszonymi geograficznie: np. dyrektorów handlowych, koordynatorów zespołów projektowych.


Cel nadrzędny:

Celem nadrzędnym szkolenia jest uświadomienie sobie specyfiki zarządzania zespołami rozproszonymi oraz wypracowanie skutecznych strategii zarządzania tymi zespołami. Warsztat prowadzony jest w oparciu o podstawowe kompetencje menedżerskie, Uczestnicy będą mogli zatem uzupełnić i uporządkować posiadaną wiedzę oraz ponownie przećwiczyć swoje umiejętności. Odwołanie się do kompetencji menedżerskich niezbędnych do zarządzania zespołami, pozwoli również na realną ocenę możliwości wykorzystania wspomnianych kompetencji w pracy z zespołami rozproszonymi.


Korzyści dla Uczestników:
Uczestnicy w trakcie szkolenia:

 • dowiedzą się, jakie są kluczowe elementy w budowaniu zespołów rozproszonych,
 • poznają reguły rządzące zespołami,
 • przećwiczą stosowanie technik wywierania wpływu na grupę,
 • zdobędą umiejętność delegowania i wyznaczania zadań,
 • nauczą się prawidłowo wyznaczać cele i określać priorytety,
 • określą zasady skutecznego zarządzania zespołami rozproszonymi,
 • uświadomią sobie znaczenie motywacji poszczególnych członków zespołu,
 • poznają techniki kontroli i udzielania informacji zwrotnej,
 • wypracują strategię efektywnego działania.

1. Rozpoczęcie warsztatów
Zapoznanie się trenera z Uczestnikami
Omówienie sposobów pracy na zajęciach
Określenie celów szkoleniowych

2. Zespół – pojęcia, specyfika, różnicowanie
Czym jest zespół – specyfika i różnice zespołów „stacjonarnych” i rozproszonych
Struktura formalna i relacje nieformalne w zespole rozproszonym
Role w zespole – teoria Belblina i jej praktyczne zastosowanie (elementy rekrutacji nowych członków zespołu)
Elementy funkcjonowania poszczególnych członków zespołu – sympatia, zaufanie  i autorytet
Dynamika zespołu rozproszonego
Reguły wywierania wpływu na grupę i możliwości ich zastosowania przez przełożonego

3. Rola lidera w zarządzaniu zespołem na odległość – planowanie
Zarządzanie przez cele – ustalanie priorytetów i określanie strategii działania
Poprawnie zdefiniowany cel – reguła SMARTER
Wyznaczanie zadań na odległość – minimalizowanie oporu wobec zmiany

4. Rola lidera w zarządzaniu zespołem na odległość – organizowanie
Techniki organizowania pracy w zespole rozproszonym
Delegowanie, zlecanie, prośba menedżerska – różnice i podobieństwa
Specyfika komunikacji w zespole rozproszonym
Umiejętność słuchania i mówienia – podstawowe narzędzia komunikacji
Sprawne przekazywanie informacji – dobór kanałów komunikacji w zależności od typu zadań i grupy odbiorców

5. Rola lidera w zarządzaniu zespołem na odległość – motywowanie
Teorie motywacji pomocne zarządzaniu zespołem rozproszonym (D. McClellanda, V. H. Vrooma, Locke’a, Skinnera) – możliwości i ograniczenia
Specyfika zespołu rozproszonego i jej wykorzystanie w procesie motywacji (element spójności, rywalizacji, zaufania)
Pułapki motywowania na odległość

6. Rola lidera w zarządzaniu zespołem rozproszonym – kontrolowanie
Poziomy i etapy kontroli w zarządzaniu zespołami
Udzielanie informacji zwrotnej w zależności od stopnia realizacji zadania

Kanały przekazywania informacji zwrotnej – skuteczność i poziom efektywności
Efektywne nagradzanie „na odległość”
Rozmowa dyscyplinująca przez telefon
Wykorzystanie elementów coachingu zespołu

7. Zagrożenia w zarządzaniu zespołami rozproszonymi
Zarządzanie konfliktem w zespole
Komunikacja i układy nieformalne
Nieuczciwa rywalizacja

8. Zakończenie szkolenia
Weryfikacja stopnia realizacji celów szkoleniowych Uczestników
Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Zgodnie z zasadami uczenia się osób dorosłych 70% warsztatów oparte jest na pracy metodami aktywizującymi Uczestników, zaś pozostałe 30% to mini wykłady wprowadzające w tematykę zagadnień potrzebną do podejmowania dalszych działań. Taki podział gwarantuje dobry transfer wiedzy i umiejętności przy równoczesnym zaspokojeniu potrzeb Uczestników preferujących różne style uczenia się.
Do najczęściej stosowanych podczas warsztatu metod aktywizujących uczestników należą:

 • analiza studium przypadku,
 • ćwiczenia w parach i podgrupach oparte na wymianie doświadczeń i wypracowaniu wspólnego stanowiska,
 • dyskusja moderowana,
 • burza mózgów,
 • odgrywanie ról.

Wartością dodaną szkolenia jest możliwość kontaktu z trenerem [e-mail] po szkoleniu w przypadku pytań i wątpliwości związanych np. ze stosowaniem instrumentów prawnych w praktyce. Fakt ten podkreślany jest przy wielu okazjach przez osoby, które biorą udział w naszych szkoleniach.

 • Praktyk. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w realizacji zajęć warsztatowych poświęconych m.in.: kierowaniu, motywowaniu i budowaniu zespołu.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share